stat.gov.pl @GUS_STAT @GlownyUrzadStatystyczny gus_stat
glownyurzadstatystycznygus
glownyurzadstatystyczny
Badanie ankietowe GUS Zintegrowane statystyki
dotyczące gospodarstw rolnych.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń
oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośred-
nie.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane
poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w
terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19
czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:

badaniaankietowe.stat.gov.pl/sprawdztozsamoscankietera
bądź dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Zakres zbieranych informacji:

użytkowanie gruntów,

sady

powierzchnia zasiewów,

metody uprawy,

nawadnianie,

zwierzęta gospodarskie,

nawożenie,

ochrona roślin,

ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,

działalność gospodarcza,

struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-
nego,

aktywność ekonomiczna.

Aby dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową:

badaniaankietowe.stat.gov.pl
.
Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS
badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa-
mości ankieterów statystycznych pracowników urzędów statystycznych.

Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia
proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.

Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!