Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „PZP” , na roboty budowlane pn.

„Przebudowa dachu” budynku OSChR w Koszalinie przy ul.Partyzantów 7-9

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy miniPortal UZP (https://www.miniportal.uzp.gov.pl)

 Nr postępowania: 2022/BZP 00185545

 Identyfikator postępowania na platformie miniPortal: ec60ca39-f218-4baa-bd44-6ad7c870ef90

Link do ogłoszenia