1. Zarządzenie Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie utworzenia Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno rolniczych.

 Załącznik

2. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. tekst jednolity Dz.U. 2015  poz. 625

Link 

 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765

 Załącznik

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Dz.U. 2014 poz. 1210

Załącznik

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479

Załącznik

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.          Dz.U. 2008 nr 17 poz. 108

Załącznik

7. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach.
M.P. 2007 nr 96 poz. 1057

Załącznik

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania

  Załącznik

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804

Załącznik