foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

             Czas oczekiwania na wyniki badań z upraw rolniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)
do  5 tygodni po dokonaniu wpłaty

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+NNH4, P, K, Ca, Mg, Chlorki)
do 1 tygodnia po dokonaniu wpłaty

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „PZP” , na roboty budowlane pn.

„Przebudowa dachu” budynku OSChR w Koszalinie przy ul.Partyzantów 7-9.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy miniPortal UZP (https://www.miniportal.uzp.gov.pl)

 Nr postępowania: 2022/BZP 00185545/01

 Identyfikator postępowania na platformie miniPortal: ec60ca39-f218-4baa-bd44-6ad7c870ef90

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY